مستی عشق

مستی ِ عشق

بیا که بحر غم عشق ما کناره ندارد

نیاز،عشق من و تو به استخاره ندارد

به یک اشاره به پایت فتادم ای بت زیبا

ز پا فتاده نیازی به صد اشاره ندارد

به راه عشق تو صد منزل آمدم به قفایت

خبر ز حال پیاده دل سواره ندارد

مرا نه بیم ز رسوایی و نه خانه خرابی است

چرا که مستی ِ عشقم شراب خواره ندارد

مرا نه میل چمیدن به بوستان،نه به باغ است

چرا که باغ گلی چون تو ماه پاره ندارد

مراست دفتر شعری به یاد و خاطر یارم

ولی به شعر و غزل های من نظاره ندارد

دلم هوای تو دارد کجا امید وصالم

به درد خویش بسازد"رها" که چاره ندارد

علی میرزائی"رها"  

/ 0 نظر / 43 بازدید